close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Referat ds. Konsularnych Ambasady RP w Budapeszcie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odstąpienia od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Podkreślamy, że zarówno ocena, czy powód podany przez interesanta we wniosku wypełnia przesłankę „uzasadnionego przypadku”, jak i decyzja należą do konsula.

   

  Osoba zainteresowana składa pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, wskazując adres do doręczenia dokumentu paszportowego.

   

  Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany dokument paszportowy zostaje wysłany pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

   

  W przypadku zastosowania tego trybu przekazania dokumentu paszportowego należy mieć na uwadze, że przed wysłaniem nowego dokumentu paszportowego, dotychczas posiadany dokument paszportowy podlega anulowaniu.

   

  Informujemy, że w przypadku odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego nie stosuje się  przepisu art. 16 ustawy, tj. osoba odbierająca dokument paszportowy nie dokonuje sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

   

  zmiana ustawy o dokumentach paszportowych

   

  1. W dniu 17 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2012 r., poz. 1415). Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr  143, poz. 1027, z późn. zm.) ma na celu udoskonalenie obsługi paszportowej obywatela polskiego.

   

  2. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy („Paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul”), w warunkach konsularnych będzie możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  3. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  - Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

  - Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  - W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).  

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  4. Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, osoba, która otrzyma decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi polskiemu drugiego paszportu (o którym mowa w art. 22  ustawy), może złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie drugiego paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy  paszport tymczasowy może być również wydany osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

   

  Najważniejsze informacje dotyczące dokumentów paszportowych, do wydawania których uprawniony jest konsul

   

  PASZPORT
  Paszport wydaje się na okres ważności:
  10 lat  - dla osób, które ukończyły 13 lat,
  5 lat    - dla dzieci do 13 roku życia.
   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym umieszczone są dane biometryczne jego posiadacza.  

  Paszporty wydaje: wojewoda, konsul. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania paszportu, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 44 ust. 1 ustawy). Organem właściwym w sprawach sporządzania paszportów jest minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 41 ust. 1 ustawy).

  PASZPORT TYMCZASOWY
  Paszport tymczasowy wydaje się (art. 23 ust. 1 ustawy):
  1) obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu,
  2) obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzanego w kraju.

  W przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę, paszport tymczasowy może być wydany obywatelowi polskiemu w kraju (art. 23 ust. 3 ustawy).

  Paszporty tymczasowe wydaje konsul i wojewoda. Konsul i wojewoda są organami właściwymi w sprawach sporządzania paszportów tymczasowych (art. 41 ust. 2 ustawy).

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania (art. 33 ust. 1 ustawy).

   

  W paszporcie tymczasowym nie zamieszcza się danych biometrycznych (art. 7 ust. 3 ustawy).

  Uwaga:

  Dokumenty paszportowe wydane przed wejściem w życie (w dn. 28.08.2006 r.) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych. Jednakże osoby zainteresowane - przed podjęciem podróży do innego państwa powinny uzyskać aktualne informacje o zasadach wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego państwa, szczególnie w zakresie dokumentów paszportowych wymaganych przy przekraczaniu granicy, odpowiednio - z uwzględnieniem osób małoletnich. (Bezwizowy wjazd do Kanady może odbywać się jedynie na podstawie  paszportów zawierających dane biometryczne).


  Akty prawne dot. dokumentów paszportowych.
  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, zmiany: Dz. U. z dnia 27 lutego 2008 r. Nr 32, poz. 192, Dz. U. z dnia 22 maja 2009 r. Nr 69, poz. 595, Dz. U. z dnia 19 czerwca 2009 r. Nr 95 poz. 791.)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026) .
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. Nr  121, poz. 838, zmiany: Dz. U. z dnia  26 czerwca 2009 r. Nr 99, poz. 836). 
  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1)
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009  r. Zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U.  L 142/1).

   

  Wniosek o wydanie paszportu

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego składa:

  - wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (wnioski pobiera się w konsulacie). W przypadku składania jednocześnie również wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju wypełnia się 2 egz. wniosku. (Po wydaniu dokumentu paszportowego wnioski pozostawia się w aktach urzędu).
  - jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii, tj. o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, (W przypadku składania jednocześnie również wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju  składa się 2 fotografie),
  - odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez właściwy polski urząd stanu cywilnego  - lub zupełny, w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nie posiadające numeru PESEL oraz w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność weryfikacji danych osoby, dla której jest składany wniosek paszportowy. Jeżeli nie nastąpiło uznanie lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek, należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
  - odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez właściwy polski urząd stanu cywilnego, jeżeli osoba zawarła związek małżeński  lub zupełny każdorazowo po zmianie nazwiska, w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą oraz w razie konieczności weryfikacji danych osoby, dla której jest składany wniosek.dla .
  - dokument uprawniający do zwolnienia lub do wniesienia opłaty ulgowej (do okazania), np. legitymację  szkolną, studencką.
  - ewentualnie inne dokumenty: np. w przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia.

  Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu.

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski  palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. (biometria)

  Uwaga:
  W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. W przypadku, gdy urodzenie dziecka lub zawarcie małżeństwa miało miejsce zagranicą, należy najpierw przeprowadzić postępowanie o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego do ksiąg stanu cywilnego w Polsce, żeby otrzymać odpis aktu (odpowiednio urodzenia lub małżeństwa) z polskiego urzędu stanu cywilnego. O nadanie numeru PESEL dla osób ubiegających się w konsulacie o wydanie dokumentu paszportowego występuje konsul (wnioski o nadanie numeru PESEL w innym celu niż do spraw paszportowych - realizuje się w odmiennym trybie).
  Wnioski o wydanie dokumentów paszportowych bez załącznika w postaci odpisu polskiego aktu stanu cywilnego nie będą przyjmowane. 
  Konsul może przyjąć zagraniczny akt jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zwracamy uwagę, że w przypadku ubiegania się o kolejny paszport dla dziecka, lub paszport dla dziecka powyżej 1 roku życia, polski akt urodzenia jest niezbędny. W okresie ważności pierwszego paszportu tymczasowego (12 miesięcy) należy więc zadbać o umiejscowienie węgierskiego aktu urodzenia w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce (informacja w zakładce sprawy prawne).

  Należy pamiętać, że:

  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście (art. 15 ust. 1 ustawy).
  • Nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego.
  • Dokumenty paszportowe mają formę książeczki (art. 20 ust. 1 ustawy).
  • Nie ma możliwości ręcznego sporządzenia dokumentu paszportowego.
  • Nie ma możliwości sporządzenia dokumentu paszportowego bez fotografii. Uwagi dotyczące fotografii „Zdjęcia do paszportów"
  • Nie dokonuje się wpisów danych dzieci do dokumentu paszportowego.
  • W ustawie określono dane, jakie zamieszcza się w dokumentach paszportowych (art. 18 ust.1); nie ma możliwości zamieszczenia w nich dodatkowych danych.
  • Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia prawa jego posiadacza (obywatela polskiego) do wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35 ustawy), jednakże należy mieć na uwadze, iż uregulowanie to nie dotyczy w jakimkolwiek zakresie wjazdu i pobytu posiadacza tego dokumentu na terytorium innego państwa. Należy więc uwzględnić wymogi, które podróżny musi spełnić przy przekraczaniu granicy podczas opuszczania kraju pobytu oraz ew. przejazdu przez inne kraje.

   

  Paszporty dla małoletnich

  W imieniu małoletniego wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają rodzice wspólnie. Do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców, złożona w obecności konsula. Złożenie wniosku przez jednego z rodziców jest możliwe jedynie wówczas, gdy  zgoda drugiego z rodziców ma formę pisemną, a podpis został potwierdzony przez organ paszportowy lub notariusza. (art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy). Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność małoletniego  przy składaniu wniosku o wydanie mu dokumentu paszportowego jest wymagana, jeśli ukończył on 5 lat (art. 13 ust. 2 ustawy). Rodzice (lub odpowiednio - ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego okazać swoje dokumenty paszportowe.

  Odbioru dokumentu paszportowego małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych opiekunów prawnych (art. 15. ust. 1 ustawy).

  Uwaga:
  W przypadku ubiegania się o kolejny paszport dla dziecka, lub paszport dla dziecka powyżej 1 roku życia, polski akt urodzenia jest niezbędny. W okresie ważności pierwszego paszportu tymczasowego (12 miesięcy) należy zadbać o umiejscowienie węgierskiego aktu urodzenia w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce (informacja w zakładce sprawy prawne).

    

  Odbiór dokumentu paszportowego 

  Dokumenty paszportowe odbiera się osobiście (art. 15 ust. 1 ustawy).
  Osoba odbierająca dokument paszportowy:
  - sprawdza, czy dane osobowe w nim zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym,
  - dokonuje sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego danych zawartych na mikroprocesorze, w przypadku odbioru paszportu (biometrycznego),
  - potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym: składa podpis i  wpisuje datę.

  Przy odbiorze nowego dokumentu paszportowego należy przedłożyć w konsulacie aktualnie posiadany dokument paszportowy -  w celu  anulowania (uwaga: nie należy anulować stron, na których są zamieszczone wizy).

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców (lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów) - po okazaniu swojego dokumentu paszportowego i przedłożeniu do anulowania dokumentu paszportowego dziecka. 

  Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, odbierają  dokument paszportowy osobiście w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów (art. 15 ust. 3 ustawy).
  W przypadku odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu, którego dane były wpisane w paszporcie rodzica, należy (przed odbiorem nowego dokumentu przez osobę uprawnioną) dokonać wykreślenia danych dziecka z paszportu, do którego były wpisane.

   Uwaga:
  Odbiór dokumentu paszportowego wydanego przez wojewodę może nastąpić tylko w urzędzie, w którym złożono wniosek o jego wydanie. Nie ma możliwości przekazania tego dokumentu do konsula w celu doręczenia osobie, dla której ten dokument został wydany (bądź odpowiednio - osobom uprawnionym do jego odbioru, np. rodzicom małoletniego).

   

  Utrata dokumentów paszportowych

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy (art. 36 ust. 1 ustawy). Organ ten po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego dokumentu paszportowego - wprowadza odpowiednie informacje do ewidencji paszportowej.

  Dokument paszportowy zgłoszony - organowi paszportowemu - jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu, znalezieniu (art. 37 ustawy).
  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36 ust. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała (art. 36 ust. 4 ustawy).

  W przypadku utraty dokumentu paszportowego na Węgrzech wskazane jest zgłoszenie faktu utraty tego dokumentu również organom policji.  

  Konsul nie może odmówić obywatelowi polskiemu przyjęcia zawiadomienia o utracie i zniszczeniu dokumentu paszportowego. 

   

  Formularze

  Informujemy, że formularz wniosku o wydanie dokumentu paszportowego nie jest dostępny w formie elektronicznej. Druk ten dostępny jest w naszym urzędzie i wypełnia się go w dniu wizyty.
  Pozostałe formularze wykorzystywane w sprawach paszportowych:

  Wzór - zgłoszenie utraty-zniszczenia dokumentu paszportowego

  Wzór - zdjęcia do paszportu

  Wniosek o nadanie-zmiane numeru pesel

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: